Contact us

ADD: No.8, Wan Xin Road, Bin Hu District, Wuxi City, Jiang Su Province
TEL: +86 0510 85281166
FAX: +86 0510 85281155
E-Mail: admission@wids.cn

Contact us


Tel 0510-85281166
Fax 0510-85281155
Web www.wids.cn
E-mail admission@wids.cn

QQ microblog: http://t.qq.com/wis2013wuxi

Sina microblog http://e.weibo.com/3885796037