Contact us

ADD: No.8, Wan Xin Road, Bin Hu District, Wuxi City, Jiang Su Province
TEL: +86 0510 85281166
FAX: +86 0510 85281155
E-Mail: admission@wids.cn

ContactUs


Tel: 0510-85281166
Fax: 0510-85281155
Web: www.wids.cn
E-mail: admission@wids.cn

QQ microblog: http://t.qq.com/wis2013wuxi

Sina microblog http://e.weibo.com/3885796037